برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای جهادی کشور