همایش ایران و فرانسه با حضور هیات تجاری فرانسه و سخنرانی وزیران امور خارجه ایران فرانسه