نمایشگاه بین المللی ساختمان، تاسیسات برق) سلیمانیه – عراق