فراخوان از سرمایه گذاران برای مشارکت در اجرای پروژه های نیمه تمام دولتی