دعوت به شرکت در دومین کارگاه آموزشی آشنایی با قواعد و اصول قراردادهای خرید و فروش بین المللی