درخواست اعلام نظر در مورد پیشنهادات فدراسیون در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه