تفاهم نامه همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران