تصویر نامه ریاست جمهوری در خصوص دعوت به جلسه کمیته تخصصی کمیسیون اقتصاد