به پیوست درخواست ارائه نظر از ویرایش چهارم دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کار آفرینی تا مورخ 2/5/98