برگزاری نهمین کنفرانس با موضوعیت “سواد روابط عمومی و مدیریت شایعات سازمانی”