درباره ما

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 1340/11/30تأسيس شد و در تاريخ  1341/10/23 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 1341/8/22در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 1341/11/13چاپ گرديده است

فرم ثبت نام در سمینار

شصتمین سال تاسیس سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران مبارک باد .

 

اخبار و رویدادها
کمیته ها

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمایید

ادامه مطلب

نمایشگاه صنعت ساختمان

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمایید

ادامه مطلب

کمیته حمایت از کسب و کار

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمایید

ادامه مطلب

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمایید.

ادامه مطلب