یافتن راهکار حل مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی در تامین ارز