گزارش ملاقات کاردار ایران در ماداگاسکار با وزیر اقتصاد و دارایی آن کشور