گزارش رشد 6.9 درصدی اقتصاد جمهوری نیجر در سال 2023