گزارش تهیه شده در نمایندگی کشورمان در نایروبی با موضوع گسترش روابط ژاپن و کنیا در چارچوب تیکاد