گزارش بیش از 2000 کارآفرین کنیایی و کنگویی برای ماموریت تجاری در جمهوری دموکراتیک کنگو