گزارش ارسالی سفارت ایران در آنتاناناریو (ماداگاسکار ) در خصوص اقیانوس هند مرکز جدید جهان