کتاب” آبادی” در خصوص دست اورد های شرکتهای ساختمانی