کارگاه آموزشی هم اندیشی و تبیین بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران روز یکشنبه مورخ 1401/5/23 از ساعت 8:30 الی 12:00 در سالن اجتماعات سندیکا برگزار میگردد.

کارگاه آموزشی هم اندیشی و تبیین بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران روز یکشنبه مورخ 1401/5/23 از ساعت 8:30 الی 12:00 در سالن اجتماعات سندیکا برگزار میگردد.

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمایید.

اشتراک گذاری