پیوست خلاصه آماده سازی برای طرح PTP-D8 (موافقت نامه تجارت ترجیحی دی – 8) اراپه شده از سوی کشور اندونزی