پیوست تصویر نامه سازمان صنعت استان تهران با موضوع تخصیص بخشی از اعتبارات مشوق های صادراتی در چارچوب بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی