پیش نویس طرح اصلاح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها