پیش نویس تفاهم نامه همکاری میان اتاق ایران و سازمان ملی استاندارد ایران