پیشنهاد بازنگری در بند (53) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران