پیرو کان لم یکن نمودن معرفی شرکت بازرسی وکنترل اماراتی ( GEO-CHEM MIDDLE EAST ) ( تشکلها وابسته به اتاق ایران )