پذیرش هیات تجاری از افغانستان متشکل از 70 نفر از معتبرین تجاری افغانستان