همکاری های اقتصادی چند جانبه و بین المللی وزارت امور خارجه با موضوع موافقت نامه تجارت ترجیحی