همایش روابط بازرگانی ایران و هند ، فرصت های تجاری و سرمایه گذاری