همایش جامع بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در روزهای 15 و 16 تیر