همایش بین المللی در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه