هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی