هشدار امنیتی برای خروج اتباع ایرانی از افغانستان – تشکل ها