نمایشگاه تجارت بین المللی با عنوان “ارتقاء نوآوری و فناوری در کشاورزی و تجارت”