نظرخواهی در خصوص پیش نویس دستورالعمل تهیه صورتجلسات دستورکارها و صورتوضعیتهای موقت و قطعی کارهای پیمانکاری