نظرخواهی از تشکلها در مورد آیین نامه تعیین صادرکنندگان نمونه کشوری