نشست هم اندیشی، تبادل نظر و بررسی مسائل و مشکلات جامعه کارفرمایی