نشست مشترک کمیسیون توسعه صادرات و کمیسیون احداث “تعیین میزان درصد ایفای تعهدات ارزی”