نشست فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری با کشور قرقیزستان