نشست تخصصی قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های قانون کار توسط یکی از مدیران با سابقه وزارت کار