نشست تخصصی با عنوان جنبه های عملی اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی با تاکید بر مسئله دستور منع پرداخت در رویه قضایی