نشست تخصصی-آموزشی تجارت با کشورهای حاشیه خلیج فارس