نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران