نحوه اجرای قسمت تبصره 1 ماده 4 اطلاعات اشخاص حقوقی -اطلاع رسانی تشکل ها