نامه فرمانداری تهران در ارتباط با الزام شبکه بانکی به وصول مطالبات بدون خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی