نامه سندیکا به اتاق بازرگانی صنایع معائن و کشاورزی ایران