نامه سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران به تشکلها