نامه سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص مصوبات هیات محترم واگزاری و سایر قوانین و مقررات مربوط به عرضه و واگذاری سهام و دارایی های برخی بنگاه های متعلق به دولت طبق شرایط اعلامی

نامه سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص مصوبات هیات محترم واگزاری و سایر قوانین و مقررات مربوط به عرضه و واگذاری سهام و دارایی های برخی بنگاه های متعلق به دولت طبق شرایط اعلامی

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

اشتراک گذاری