نامه ریاست جمهوری در خصوص دستورالعمل تجارت تهاتری پاکستان با ایران، روسیه و افغانستان بدون استفاده از ارز