نامه ریاست جمهوری در خصوص آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی