نامه از اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان تهران